pondělí 16. ledna 2012

Anglie a Malta

Roku 1789 vypukla Velká francouzská revoluce. Tím byli zneklidněni panovníci jiných zemí, což vedlo k tomu, že 7. února císař Svaté říše římské a pruský král vytvořili pakt proti Francii a začala pak série válek, Francie střídavě proti těm a pak zase těm, zjednodušeně proti všem.

Během napoleonských válek Napoleon zahájil v roce 1978 tažení na Egypt, coby anglickou kolonii. Plul admirálskou lodí L´Orient v čele francouzské flotily. Cestou se zastavil na Maltě a požadoval doplnit zásoby vody. Maltští rytíři odmítli. Francouzi se vylodili a bez boje obsadili ostrov. Většina rytířů byla také z Francie a s mnohými z flotily spřízněná a tak nějak nebyla na boj nálada. Francouští rytíři směli zůstat a ostatním rytířům dal Napoleon tři dny na opuštění ostrova. Sám Napoleon pobyl na ostrově šest dní. Francouzi zrušili maltskou aristokracii, znesvětili kostely a zavřeli kláštery. Kulturní poklady byly využity k financování revoluce a egyptského tažení. Na Maltě nechal Napoleon posádku cca 4000 Francouzů.

Malťanům se to ale nelíbilo a v roce 1800 požádali o pomoc proti Francouzům Brity, kteří zahájili námořní blokádu Malty pod velením kapitána Alexandra Balla. V září téhož roku se Francouzi vzdali. Britové zpočátku o Maltu nestáli, ale po znovuvypuknutí války mezi Francií a Anglií v roce 1803 pochopili její strategický význam. Pařížskou smlouvou z roku 1814 byla oficiálně uznána za korunní kolonii britské říše, kterou byla Malta přes jeden a půl století.

164 let trvající britská správa zanechala na Maltě svůj otisk:
- Malťané nejsou vtíraví, jak tomu mnohdy je třeba 
na Severu Afriky
- větší smysl pro pořádek, pro čistotu, pro organizaci, 
pro práci v porovnání s muslimským světem
- auta jezdí vlevo
- červené poštovní budky
- každá vesnice má svůj fotbalový klub - často