pátek 8. června 2012

Firma na Maltě

Malta platí podobně jako Kypr za místo vyhledávané jako sídlo firmy pro své příznivé daňové zatížení.  Četné daňové subjekty z mnoha jiných zemí přemísťují proto své sídlo právě na Maltu nebo zakládají zcela novou firmu na Maltě.

K podnikání existuje samozřejmě více forem, třeba

Private Limited Liability Company (Ltd.)
- obdoba české společnosti s ručením omezeným

Public Limited Liability Company (p.l.c.)
- obdoba české akciové společnosti

Limited Partnership (the partnership 'en commandite')
- obdoba české komanditní společnosti

General Partnership (the partnership 'en non collectif')
- obdoba české veřejné obchodní společnosti

Sole Trader/Sole Proprietorship
- obdoba české OSVČ

Foreign branch
- pobočka například české společnosti

Lze vytvářet samozřejmě organizační struktury
typu trust, holding apod.

Zabývejme se dnes výhradně
společností s ručením omezeným.

(Private Limited Liability Company)
Podmínky pro vznik
společností s ručením
omezeným na Maltě

- základní kapitál společnosti
  činí minimálně 1165 eur
- z toho musí být splaceno alespoň 20 %
- společnost musí mít sídlo na Maltě
- společnost musí mít minimálně
  dva společníky
  a místního tajemníka
  (Při splnění určitých podmínek je možné 
    
   založení s.r.o. i jediným zakladatelem.)
- státní příslušnost jednatelů není nijak omezena
- musí být zaregistrována

  v Registru společností     
  (Registry of Companies)
- je zapotřebí sestavit společenskou smlouvu 
   
  (Memorandum of Association)
- je zapotřebí sestavit stanovy 
  
  (Articles of Association)
- výše registračního poplatku odváděného
   Registru společností se odvíjí od výše
   základního kapitálu podniku a pohybuje 
  
   se mezi 349,91–1 747,03 EUR
- společnost se musí zaregistrovat
   u Oddělení domácích příjmů
   (Inland Revenue Department),
   kde dostane daňové číslo (Tax file number)

Daňový systém na Maltě a výhody
daňového systému na Maltě
- společnost je povinna vést účetnictví
- společnost je povinna podat daňové přiznání
- standardní sazba daně z příjmu 
je sice na Maltě
  35 %, ale díky speciálnímu sytému vracení daní
  může být snížena až na sazbu 5 %, což je nejnižší
  sazba daně z příjmu v celé EU.
  Systém funguje tak, že maltská společnost
  zaplatí daň ze zisku 35 % a rozdělí dividendu
  svým akcionářům. Ti pak zažádají o vrácení

  a stát jim do dvou měsíců vrátí částku
  odpovídající 6/7 ze zaplacené daně
  z příjmu. Výsledná efektivní
  sazba 
je pak tedy jen 5 %.
- výše DPH na Maltě je 18 %, plus snížená

  5 %, plus nulová sazba
- příjem z dividend plynoucích

  na Maltu není zdaněn
- základ daně si společnost může snížit

  o jakýkoli náklad
- prodeje podílů v dceřiných společnostech jsou
  na Maltě osvobozeny od veškerých daní

Některé další výhody sídla firmy na Maltě

- Malta jako bývalá britská kolonie převzala

  pozitiva z anglosaského právního systému
- na Maltě se jako druhý úřední jazyk

  používá angličtina
- členství v Evropské unii
- členství v Evropské měnové unii
- moderní bankovnictví
- dobrá vymahatelnost práva
- ekonomická a politická stabilita
- dobré letecké spojení
- nízký stupeň kriminality
- v roce 1992 byla na Maltě otevřena burza
- dobrá ICT základna a široké použití ICT
- Smlouva o zamezení dvojího zdanění
  s Českou republikou z roku 1997